NIEUWS UIT LELYSTAD

Politiek buigt zich over planning nieuwbouw voor scholen

De gemeenteraad kan zich binnenkort buigen over het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2024-2025 (IHP), waar de nieuwbouw en verbouwing van de gemeentelijke schoolgebouwen in beschreven staat. Het is de taak van de gemeente om voor het primair en voortgezet onderwijs voor adequate huisvesting te zorgen. Daarom worden er regelmatig IHP’s gemaakt en geactualiseerd, zodat de gemeenteraad goed inzicht heeft in wat er de komende jaren op de gemeente afkomt en hoeveel dat gaat kosten.

En dat is geen overbodige luxe. Veel scholen in Lelystad zijn in dezelfde tijd gebouwd en zijn dus ook in dezelfde tijd aan vervanging of verbouwing toe. Bovendien zijn de bouwkosten de afgelopen jaren enorm gestegen, door tekort aan bouwmaterialen en de prijsstijging daarvan, inflatie en tekorten aan personeel. Voor de komende jaren betekent het dat er meer geld nodig is: 628.408 euro in 2025, 2.384.561 euro in 2026, 2.574.110 in 2027 en 2.355.187 euro in 2028, om precies te zijn.

Netcongestie

Dan nog ligt een aantal ‘uitdagingen’ op de loer. Zo is het niet vanzelfsprekend dat nieuwe scholen aangesloten kunnen worden op het elektriciteitsnet, waar schaarste is. Dat betekent dat sommige scholen op noodaggregaten moeten worden aangesloten. Op dit moment is dat bij één school het geval: de tijdelijke huisvesting van De Tjotter en de Triangel. In de nabije toekomst dreigen er problemen voor de nieuwbouw van MFA De Tjotter en school De Tjalk.

Maar daar is vooral veel onzekerheid en de gemeente werkt hard, samen met energiebedrijven en anderen, aan oplossingen. “Onze ambities van energiezuinig, duurzaamheid en gasloos bijvoorbeeld blijven overeind staan, maar dat laatste vraagt ook iets van de elektriciteitscapaciteit die je nodig hebt. Maar we staan open voor nieuwe oplossingen, zoals accu’s en alternatieve netwerken, en doen ook graag mee aan pilots op dat gebied,” zegt onderwijswethouder Dennis Grimbergen.

Een overzicht van de projecten die er voor de komende jaren op stapel staan:

Nieuwbouw De Tjalk

Voor de nieuwbouw van integraal kindcentrum (IKC) De Tjalk is het afgelopen jaar het aanbestedingstraject voor een aannemer doorlopen. In eerste instantie zijn geen inschrijvingen ontvangen binnen het beschikbare budget. Na een moeizaam vervolgtraject en bijstelling van het budget is uiteindelijk in december een aannemer gecontracteerd. Het proces is hierdoor vertraagd. De verwachting is nu dat in het tweede kwartaal van 2024 kan worden begonnen met de bouw en dat het gebouw voor de zomervakantie 2025 opgeleverd wordt. Er wordt nu een werkgroep samengesteld om samen met de omwonenden en gebruikers verder na te denken over de inrichting van het buitenterrein. De nieuwbouw  komt op de huidige bovenbouwlocatie van basisschool De Tjalk. In het nieuwe IKC komen, naast Daltonbasisschool De Tjalk, GO! Kinderopvang en een gymzaal.

Nieuwbouw MFA De Botter

Ook de nieuwbouw van MFA (multifunctionele accommodatie) De Botter heeft een lange aanloopfase gehad. Inmiddels is de bouw begonnen, in het vierde kwartaal van 2023. De oplevering wordt eind 2024 verwacht. Basisschool De Schakel, GO! kinderopvang en Icare zullen er dan hun intrek in nemen. Daarnaast worden er ruimte voor welzijnsactiviteiten in het gebouw gerealiseerd en een gymzaal. Na het gereedkomen van de nieuwbouw worden de huidige gebouwen van De Schakel en GO! Kinderopvang gesloopt en de terreinen ingericht als openbare ruimte.

Nieuwbouw IKC Voorhof

Het ontwerp van het nieuwe gebouw voor basisscholen De Regenboog en De Wingerd, dat ook een gymzaal en ruimte voor kinderopvang zal omvatten, is gereed. Dit IKC Voorhof wordt gerealiseerd op de locatie van gymzaal Voorhof. Deze ligt tussen de huidige gebouwen van De Regenboog en De Wingerd in. Gedurende de bouwperiode kunnen de huidige schoolgebouwen in gebruik blijven. Dit zorgt evenwel voor een complexere bouwlocatie. De verwachting is dat in het derde kwartaal van 2024 begonnen  kan worden met de bouw en dat het gebouw medio 2025 opgeleverd wordt. Voor de inrichting van de buitenruimte wordt de komende maanden overlegd met de gebruikers en de omwonenden. Er is onderzocht of het mogelijk is om sportvoorzieningen in de openlucht te plaatsen waar de kinderen gedurende de bouwperiode bewegingsonderwijs kunnen volgen. Dit blijkt echter niet mogelijk te zijn in verband met de bouwplaatsinrichting en de veiligheid voor de leerlingen. Op loopafstand van de scholen is geen beschikbare gymzaal aanwezig, waardoor, in afwachting van de nieuwe gymzaal, voor het bewegingsonderwijs moet worden uitgeweken naar  ‘t Kofschip. De gemeente zorgt voor vervoer.

Nieuwbouw De Kring

De uitwerking van IKC De Kring loopt volgens planning. Het ontwerp is in januari gepresenteerd aan de omwonenden op een bewonersavond. Inmiddels loopt de aanbesteding. Voor de inrichting van de buitenruimte volgt de komende maanden overleg met de gebruikers en de omwonenden. De bouwstart wordt tweede helft 2024 verwacht.

Renovatie schoolgebouw Timotheüs

De reformatorische basisschool Timotheüs is, vooruitlopend op de renovatie van haar schoolgebouw aan het Zuiderwagenplein, tijdens de zomervakantie verhuisd naar het schoolgebouw aan het Karveel 39-01 (het voormalige gebouw van speciaalonderwijsschool Herman Bekius). De aanvang van de renovatiewerkzaamheden heeft wat vertraging opgelopen in verband met het flora- en faunaonderzoek. Inmiddels is de omgevingsvergunning voor de renovatie wel verleend. De verwachting is dat in de tweede helft van 2024 gestart kan worden met de werkzaamheden en dat de oplevering rond de zomer van 2025 plaatsvindt.

Tijdelijke uitbreiding Triangel & Tjotter en tijdelijke huisvesting De Torenvalk

Op basis van de groei van basisscholen De Tjotter en De Triangel is besloten om voor beide scholen een gezamenlijke dependance aan de noordzijde van Warande te realiseren, in de vorm van een tijdelijke voorziening, in twee fases. De eerste is afgelopen oktober opgeleverd, fase 2 volgt 1 augustus van dit jaar.De nieuwe school De Torenvalk start dan in hetzelfde gebouw. De Torenvalk heeft de ruimte om hier te groeien tot aan de realisatie van haar permanente gebouw. Daarna kan de tijdelijke voorziening voor De Torenvalk worden verwijderd.

Uitbreiding De Wingerd

In 2023 is bij basisschool De Wingerd een tijdelijke unit geplaatst. Deze zal in gebruik blijven tot de oplevering van het nieuwe schoolgebouw (IKC Voorhof) waar De Wingerd, samen met De Regenboog en GO! Kinderopvang, intrek in zal nemen.

Uitbreiding De Vuurtoren

In de zomer van 2023 zijn bij het gebouw van basisschool De Vuurtoren (Kindcentrum Zuiderzee) twee noodlokalen geplaatst om het toegenomen aantal leerlingen van de school te huisvesten. Met deze noodlokalen heeft de school voor de eerstkomende jaren normatief voldoende ruimte. Niettemin is de beschikbare ruimte krap. Het bestuur van De Vuurtoren, Stichting SchOOL en het bestuur van de naastgelegen basisschool De Laetare, SKO zijn overeengekomen dat De Vuurtoren in het huidige en het volgende schooljaar gebruik zal maken van twee lokalen in het gebouw van De Laetare. Voor de lange termijn is een verdere uitbreiding nodig. Om hierop tijdig voorbereid te zijn wil de gemeente onderzoeken of het mogelijk is Kindcentrum Zuiderzee permanent uit te breiden en wat de kosten daarvan zijn.

Kindcentrum Het Mozaïek

In 2022 zijn bij Kindcentrum Het Mozaïek twee noodlokalen geplaatst om zowel het gegroeide leerlingenaantal van Het Mozaïek als de kinderopvangactiviteiten te kunnen huisvesten. Tegelijk is toegezegd te onderzoeken of een structurele en meer duurzame oplossing mogelijk is voor de verwachte groei naar circa 200 leerlingen. Daarbij is rekening gehouden met de leeftijd van het gebouw (48 jaar) en de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor nieuwbouw. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat renovatie weliswaar mogelijk is, maar dat het een duurdere optie is dan vervangen. Ondertussen is ook het leerlingenaantal afgenomen. Dit maakt dat een pas op de plaats nodig is.

IKC Stella Nova

IKC Stella Nova is de naam van de nieuwe christelijke basisschool in Warande (voorheen aangeduid als ‘de 2e basisschool in Warande’), die pas 1 augustus 2025 zal beginnen, in een tijdelijke voorziening. In samenspraak met het schoolbestuur is gekeken naar een geschikte locatie. Die is gevonden dicht bij de definitieve plek. De tijdelijke huisvesting zal in eerste instantie bestaan uit vier lokalen, een speellokaal, aanvullende (personeels)ruimte en ruimte voor kinderopvang. De tijdelijke voorziening zal langer worden gebruikt dan eerder voorzien. Daarom is die naar verwachting niet voldoende om de groei van het leerlingenaantal op te vangen. Voor 2026 wordt daarom rekening gehouden met een uitbreiding.

De taalklas

In samenwerking met Stichting SchOOL is de afgelopen periode gewerkt aan het realiseren van huisvesting voor de taalklas voor het basisonderwijs. Tot voor kort was die in het gebouw van basisschool De Poolster gehuisvest. Door een toename van het aantal leerlingen dat in aanmerking komt voor dit onderwijs, onder andere als gevolg van de oorlog in Oekraïne, is een grotere ruimte nodig. Bovendien heeft het, om onderwijsinhoudelijke redenen, de sterke voorkeur om het taalonderwijs voor het primair onderwijs op één locatie te geven. In overleg met het schoolbestuur is gekozen voor het voormalige SGL-gebouw. Vorig jaar is aan de zijkant van dit gebouw huisvesting voor de taalschool gerealiseerd die volledig los van de opvanglocatie functioneert. De taalschool heeft zijn eigen ingang, schoolplein en sanitaire voorzieningen ven negen lokalen. Het onderkomen is na de zomervakantie van 2023 in gebruik genomen.

Nieuwbouw De Windroos

In het vierde kwartaal van 2023 is er een start gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden voor de vervangende nieuwbouw van De Windroos. Voor de plek zijn vier scenario's uitgewerkt, waarbij de optimale situatie in scenario vier is te vinden (zie ook het artikel eerder deze week op Radio Lelystad). Dit scenario behelst de verplaatsing van De Windroos naar de locatie van de voormalige Herman Bekius school (Karveel 39-01). Dat heeft als groot voordeel dat er geen tijdelijke huisvesting nodig is gedurende de bouwperiode. Ook is de school op de nieuwe locatie goed zichtbaar vanaf de wijkontsluitingsweg, ontstaat er meer ruimte in het park en is er ruimte voor een gymzaal. In dit scenario kunnen er bovendien voldoende parkeerplekken worden gerealiseerd die goed bereikbaar zijn vanaf de wijkontsluitingsweg.

Tijdelijke huisvesting basisschool De Boeier

Het gebouw van basisschool De Boeier bestaat uit een oud gedeelte en een nieuw gedeelte. Besloten is  het oude gedeelte te vervangen. Gedurende de bouwperiode moet een deel van de school tijdelijk elders worden gehuisvest. In de directe nabijheid is daar geen ruimte voor. Daarom is er, in overleg met het bestuur, gekozen voor een plek  zo dicht mogelijk bij het voedingsgebied van deze school: op het voormalige sportterrein aan 't Kofschip.

Foto: Impressie van de nieuwbouw van basisschool De Kring

Geplaatst op 4 april 2024.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

23 mei, 2024

Unicum zet trainer eerste team en zijn staf op non-actief

Unicum heeft de hoofdtrainer en zijn staf van het eerste team op non-actief gezet. Dat meldt…
22 mei, 2024

Coalitiepartijen werden het niet eens over Lelystad Airport

De coalitiepartijen hebben wel gepraat over het al of niet openen van Lelystad Airport voor…
22 mei, 2024

Politie ontmantelt hennepkwekerij in woonhuis Horst

De politie heeft vanmiddag een hennepplantage ontmanteld in een huis in de Horst. Daarbij zijn twee…
22 mei, 2024

Schietpartij was aanval op berijders achtergelaten scooter

De schietpartij van het pinksterweekeinde betrof een aanval op twee mensen die op de later…
22 mei, 2024

Ambitie als evenementenstad moet wellicht wat lager

Lelystad moet mogelijk zijn ambities op het gebied van evenementen bijstellen. De wens om bekend te…
22 mei, 2024

Bewoner Botter gewond door aanslag met explosief op huis

Een bewoner van een huis in de straat Botter 19 is afgelopen nacht gewond geraakt door een aanslag…
22 mei, 2024

Gemeenteraad twijfelt over uitbreiding voor 4Fusion

De bouw van een appartementencomplex met 49 woningen op het terrein waar eens…
21 mei, 2024

Sneller onderzoek doen naar 70 km/u op de buitenring

De gemeente wil snel onderzoeken of de maximumsnelheid op de buitenring (Larserdreef, Westerdreef,…
21 mei, 2024

Gedicht van de week: Kleine ode aan de zon (Job Degenaar)

Radio Lelystad plaatst wekelijks een ‘Gedicht van de Week’ van een Lelystedeling of iemand uit de…
21 mei, 2024

Vierde winst op rij voor debutant in eerste klasse B Batavia '90

Batavia ‘90 behaalde zaterdag na de vierde zege op rij (2-3 in Leusden tegen Roda ‘46) de zesde…
21 mei, 2024

Jeugdploeg padel van LTVL wint titel en gaat naar hoofdklasse

Padel- en tennisvereniging LTVL vierde in het pinksterweekeinde de titel van het tweede padelteam…
20 mei, 2024

Molotovcocktail en scooter gevonden na schietpartij in Kamp

In het winkelcentrum aan de Kamp heeft vannacht een mysterieuze schietpartij plaatsgevonden. Er…
19 mei, 2024

Graffitikunstwerken verrijzen op de muren van sporthal Arcus

Nog tot en met vanavond rond 21.00 uur kunnen mensen die dat leuk vinden een kijkje nemen bij het…
19 mei, 2024

Politie zoekt getuigen bedreiging met mes op Middenweg

De politie is op zoek naar getuigen van een bedreiging op de Middenweg op zaterdag 11 mei. Rond…
17 mei, 2024

Sportvoorzieningen kunnen groter, maar moeten ook beter gebruikt

Bestaande sportparken kunnen worden uitgebreid, maar daarbij moet ook worden gekeken naar…
16 mei, 2024

Vrouw achter beruchte fraudezaak blijft weg, eis 22 maanden

Justitie wil dat de van oplichting verdachte ex-eigenaresse van administratiebedrijf AD…
16 mei, 2024

Zoon overleden huurster moet huis uit en ook nog betalen

De man die na de dood van zijn moeder weigerde te vertrekken uit de seniorenflat aan de Zeelaan die…
16 mei, 2024

Zeearendenpaar Hollandse Hout heeft jong en dat is een primeur

Het zeearendenpaar in het Hollandse Hout heeft een jong en dat betekent dat voor het eerst in de…
16 mei, 2024

Klip en Merenbuurt krijgen dit jaar uitgebreide buurtschouw

Er worden dit jaar nog uitgebreide buurtschouwen gehouden in de Klip en de Merenbuurt. Daarnaast…
16 mei, 2024

Opkoopbescherming geeft starters echt meer kans op een woning

Het aantal door investeerders opgekochte woningen is afgelopen jaar sterk gedaald. Werden er in…
16 mei, 2024

Verzorgers filmden seksgetinte grappen met demente vrouw

Medewerkers van een woon-zorgcentrum in Lelystad hebben filmpjes met een verwijzing naar seksuele…
15 mei, 2024

Drie jaar en verplichte begeleiding voor steekpartij Apolloweg

Damian P., de man die begin dit jaar in een onderkomen aan de Apolloweg een vriend neerstak toen…
15 mei, 2024

Gemeente overweegt plaatsen camera's langs Gelderse Diep

De gemeente overweegt cameratoezicht in te stellen langs het Gelderse Diep. Er zijn gesprekken…
15 mei, 2024

Geen cel, 'werkt averechts', maar hulp voor jongen die moeder stak

De meervoudige kamer van de rechtbank moest gisteren in Lelystad een salomonsoordeel vellen in een…
15 mei, 2024

Politie zoekt specifieke getuige van aanrijding in fietstunnel

Ter hoogte van de fietstunnel bij de Oostranddreef en Runderweg heeft vanochtend om 8.00 uur een…
15 mei, 2024

Omwonenden smeken gemeente om Batavia ’90 te verhuizen

Het is bijna een smeekbede van omwonenden van sportpark Doggersbank: zoek een plek elders in de…
15 mei, 2024

Gemeenteraad niet te porren voor kunstwerk op nieuw Stationsplein

De gemeenteraad is niet van plan 350.000 euro uit te geven aan een nieuw kunstwerk in het straks…
14 mei, 2024

Gedicht van de week: Storm (J. Buijnink)

Radio Lelystad plaatst wekelijks een ‘Gedicht van de Week’ van een Lelystedeling of iemand uit de…

Radio Lelystad: de hele dag dichtbij! | Ook op Facebook, Instagram, YouTube en Twitter