Skip to main content

Landelijke milieucommissie niet blij met voorstel landaanwinning

06 juni 2024
Theo van Rhijn

De plannen voor landaanwinning bij de IJsselmeerdijk zijn onvoldoende onderzocht op effecten op de natuur, de waterveiligheid en andere waarden van het gebied. Ook is niet duidelijk of er geen alternatieven zijn. Tot dat oordeel komt de Commissie voor de milieueffectrapportage, de landelijke adviescommissie. Ze adviseert de gemeente er nog eens goed naar te kijken. Samengevat: "De noodzaak van deze landaanwinning in beschermd natuurgebied is onvoldoende onderbouwd."

Het idee is onderdeel van het plan Waterfront Stedelijke Kust Lelystad, de ontwikkeling van het stuk tussen het Bataviakwartier en het gemaal met mogelijk drieduizend huizen. Deze woningen komen dus deels op nieuw aan te winnen land in het Markermeer. Daarvoor zijn onder meer aanpassing van de haven voor binnenschepen nodig, zandwinning in het Markermeer en aanpassingen aan de dijk, merkt de commissie op. Maar er zijn geen volwaardige alternatieven onderzocht die minder ingrijpend zijn. Daarnaast is niet duidelijk of het idee stedenbouwkundig deugt. 

Eerder al liet Waterschap Zuiderzeeland, de dijk- en waterbeheerder, zich negatief uit over het voorstel.